Aktualnosti

Dana 11.12.2013. godine podnositelji su podnijeli prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 105. i 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13) s Ustavom Republike Hrvatske. Naime, istim odredbama zakonodavac je predvidio ad hoc ex lege oduzimanje prava privatnog vlasništva građana nad njihovim nekretninama koje na dan stupanja na snagu osporavanog zakona faktično…

Pročitajte više

Županijski sud u Zagrebu u svojoj odluci od dana 08.09.2015. godine pod posl. br. Gž R-202/15, zauzeo je pravno shvaćanje da: «…niti ostali događaji koje tužiteljica opisuje u svojem iskazu…da joj je (nadređena) jednom prilikom rekla «ha šta si ti mala bosanka» ne predstavljaju takvo ponašanje koje se može definirati kao povreda dostojanstva radnika…ne proizlazi…

Pročitajte više

Postupak koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod posl. br. Ovr-2033/01 započeo je u parnici tužbom od 13.11.1989. godine. Od pokretanja postupka proteklo je 26 godina i 4 mjeseca. Predmet postupka je povrat nezakonito oduzetih pokretnina. Postupak koji se vodi pred Uredom državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Ispostava Velika Gorica, KLASA: UP/I-943-05/08-01/01,…

Pročitajte više